Sök
Stäng denna sökruta.

allmänna köpvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för köp av varor från Conti Flavours A, 559135-1365 (”Conti”), av bolagets kunder (”Kunden”).

Dessa villkor uppdaterades och publicerades 2020-12-21 och gäller tills vidare från och med 2020-12-21.

 

1. Allmänt

Parternas avtal utgörs av dessa allmänna villkor och övriga bilagor som särskilt upprättats mellan parterna, om inte annat skriftligen överenskommits mellan Conti och Kunden. Avtalet ersätter i tillämpliga delar samtliga tidigare muntliga som skriftliga avtal mellan parterna.
Avtalshandlingarna är avsedda att komplettera varandra. Skulle innehåll i en viss avtalshandling vara motstridigt i förhållande till innehållet i en annan ska den bestämmelse ha företräde som mer specifikt reglerar en särskild omständighet eller fråga. Conti förbehåller sig rätten att fortlöpande ensidigt ändra de allmänna villkoren och bilagorna i syfte att nya villkor ska tillämpas mot samtliga kunder. Sådana förändringar kommer att publiceras i anslutning till gällande villkor minst två veckor innan förändringarna träder i kraft. Vid förändringar av större karaktär kommer Conti även att skicka uppdateringen till den e-postadress som angivits i Kundens ansökan om kundnummer. Genom att fortsätta handla efter att uppdaterade villkor har trätt i kraft anses Kunden ha godkänt förändringarna.

2. Köp av varor, kundnummer

Köp av varor från Conti kan ske via Conti e-handel. Vid beställningar via e- handeln, anses ett köp föreligga då beställning lagts och Kunden har fått en orderbekräftelse samt en bekräftelse på att beställningen är klar för leverans eller upphämtning.

För att genomföra köp från Conti krävs att Kunden innehar ett giltigt kundnummer. Kunden ansvarar sina inloggningsuppgifter till Conti e-handel och ska tillse att obehöriga personer inte får tillgång till dessa. Kunden ansvarar vidare för alla inköp som görs på Conti e-handel.

3. Ansvar för uppgifter

Kunden ska meddela Conti alla ändringar i de uppgifter som lämnats i samband med kundansökan eller eventuell kreditansökan, samt ändringar av andra förhållanden som kan vara av betydelse för Conti. Detta inkluderar bland annat kontaktuppgifter, uppgifter om leveransadresser, ändrad betalningsförmåga och ändrad bolagsform. Conti ansvarar inte för brister som uppstår på grund av felaktig eller inaktuell information från Kunden.

4. Betalning

Betalning ska som huvudregel ske i samband med köpet. I vissa fall, då Conti via Fortnox Finans gör en kreditprövning och godkänt det, kan kreditköp tillåtas. Fakturaköp hanteras av Fortnox Finans Factoring efter godkänd kreditprövning.

Vid kreditköp gäller följande kreditvillkor:

  1. Alltid 20 dagar netto. Vid sen betalning och efter den 5e dagen efter förfallodagen debiteras alltid extra administrativa avgifter, plus de aktuella hanteringskostnader vid sen betalning. Det är ni som kund som ansvarar för att betalningar inkommer till Conti bankgiro 5396-7063 senast på förfallodagen. Sena betalningar hanteras av Conti på så sätt att kundnumret kommer att stoppas för kredit tills alla betalningar är oss tillhandla. Detta utan telefonkontakt.
  2. Ansvarig betalare förbinder sig också att alltid ha täckning på gällande bankkonto minst ett dygn i förväg, före förfallodagen.
5. Leverans

Fraktfritt leverans inom Storstockholm området.
För fraktfri leverans inom resten av Sverige gäller beställning på minimum 4,000 kr annars enligt överenskommelse med Kunden vid varje tillfälle.

6. Reklamationer och returer

Följande information ska anges vid en reklamation: Kundnummer, artikelnummer på varan, transportsedelsnummer och/eller fakturanummer samt beskrivning av reklamationen.

För att Conti ska godkänna en reklamation ska det föreligga produktfel som påtalas i samband med godsmottagningen, eller fel av sådan art som gör att Kunden inte rimligen borde ha upptäckt felet i samband med köp eller godsmottagningen. En reklamation ska vara Conti tillhanda utan dröjsmål så snart felet upptäckts, dock inte senare än 30 dagar efter leveransen och/eller köpet. Reklamationer godkänns aldrig efter varans utgångsdatum/bäst före datum. För varor som reklamerats efter godsmottagning ska Kunden också kunna styrka att felet inte uppstått på grund av Kundens hantering av varan.

Vid returer gäller följande. Varan ska vara i originalförpackning. Conti godkänner inte returer av varor där produktsäkerhet och lagstadgad hantering inte kan garanteras. Det betyder bland annat att inga returer av brutna förpackningar kommer att godkännas annat än i samband med godkänd reklamation.

7. Ansvarsbegränsning

Conti ansvar för eventuella fel eller brister i sina åtaganden enligt detta eller andra avtal med Kunden är begränsat till varans värde. Conti har under inga omständigheter ansvar för kundens indirekta skador som uppstår till följd av fel eller brister i varor eller Conti övriga åtaganden.

8. Överlåtelse

Kunden har inte rätt att överlåta sitt kundnummer eller sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt avtalet till annan. Denna begränsning gäller även vid överlåtelse av Kundens verksamhet. En ny innehavare av Kundens verksamhet måste ansöka om nytt kundnummer för att göra inköp från Conti. Om det gamla kundnumret anges i ansökan ser Conti till att avsluta det gamla kundnumret och pröva den nya ansökan. Även annan väsentlig förändring av bolaget eller verksamheten kan innebära att Kunden måste ansöka om nytt kundnummer. Kunden åtar sig att informera Conti om förändringar av större karaktär samt att avsluta sitt kundnummer senast i samband med att verksamheten avyttras eller avslutas helt eller delvis.

9. Uppsägning/ avslut av kundnummer

Conti har rätt att omgående avsluta Kundens kundnummer om Kunden inte fullgjort sina åtaganden eller brutit mot de allmänna villkoren eller dess bilagor, om Kunden inte har använt sitt kundnummer på tolv månader, eller om Kunden eller dess representanter brutit mot lag, god sed eller på annat sätt agerat ohederligt gentemot Conti eller Conti personal. Om uppsägning sker ska samtliga överenskommelser mellan parterna upphöra att gälla, inklusive kreditavtal och e-handelsöverenskommelse.

10. Personuppgifter

Conti behandlar personuppgifter såsom namn, telefonnummer, adress till arbetsplats och e- postadress till kontaktpersoner hos Kunden. I de fall personnummer utgör organisationsnummer till företaget kommer även personnummer och postadress till kontaktpersonerna att behandlas. Personuppgifterna används för att kunna kontakta personerna i egenskap av representanter för Kunden exempelvis rörande information inför ingående av avtal och/eller för förvaltning av avtal (bl.a. för fakturering, leveranser eller produktinformation). Conti kan också komma att dela dessa uppgifter med underleverantörer, som t ex transportörer, för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden. Conti är enligt lag skyldigt att informera den registrerade om denna personuppgiftsbehandling. Kunden åtar sig att informera berörda anställda enligt dessa villkor.

Conti är personuppgiftsansvarig för sådan behandling och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med vid var tid gällande dataskyddslagstiftning. Conti tillämpar sin vid vad tid gällande integritetspolicy vid behandlingen av personuppgifter. Integritetspolicyn finns att hämta via denna länk: https://olivtra.se/integritetspolicy/.

11 .Immateriella rättigheter

Kunden erhåller inte genom kundnumret eller genom att handla från Conti någon rätt i Conti och/eller Axfoodkoncernens immateriella rättigheter, eller någon rätt att vare sig direkt eller indirekt, att för egen eller annans räkning använda Conti och/eller Axfoodkoncernens varumärken eller varumärken som Conti och/eller Axfoodkoncernen förfogar över.

12. Sociala revisioner m m

Conti kan enligt lagen om lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism vidta kontrollåtgärder vid större enskilda och/eller sammanhängande kontantbetalningar enligt nämnda lags tröskelvärden tillämpliga på Conti verksamhet.

13. Force Majeure

Om Conti prestation omöjliggörs eller märkbart försvåras på grund av omständigheter som är bortom Conti kontroll och som Conti inte rimligen kunnat förutse (”Force Majeure”) ska Conti befrias från sina skyldigheter enligt avtalet så länge hindret föreligger. Conti ska utan dröjsmål informera Kunden om hinder enligt denna punkt föreligger.
Conti ansvarar inte för eventuella brister i Conti åtaganden som uppstår till följd av Force Majeure.

14. Lagval och tvist

Svensk lag ska vara tillämplig på avtalsförhållandet mellan parterna. Tvist som uppstår i anledning av avtalet mellan Kunden och Conti ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och skiljeförfarandet ska ske på det svenska språket. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess.

Varukorg